1.  รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจาก ก.ต.ช.ไปปฎิบัติ

          เพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย

 

2.  ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฎิบัติงานของสถานีตำรวจ ให้เป็นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.

 

3.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของข้าราชการตำรวจและการบริหาร

          งานตำรวจ

4.  ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจ

          ให้เป็นไปตามนโยบายของ ก.ต.ช.

 

5.  รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจ

          และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับ

          การปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ

 

6.  ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่

 

7.  ให้คำแนะนำช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจ

 

8.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่

    กต.ตร.สน. หรือ กต.ตร.สภ. มอบหมาย

 

9.  รายงานผลการปฎิบัติงานให้ ก.ต.ช.ทราบ ตามที่ ก.ต.ช. กำหนด

 

10. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่ ก.ต.ช.มอบหมาย

 

 

ที่มา : คู่มือการดำเนินการตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม

             การบริหารงานตำรวจ พ.ศ.2549 หน้าที่  48